Σύνδεση
Όροι Εγγύησης:

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων), καθώς και από έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, την ακριβή χρονική της διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση – που διέπεται καταρχήν από τους όρους και τη χρονική διάρκεια που προβλέπει ο κατασκευαστής - άρχεται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και παρέχει στον αγοραστή δικαίωμα δωρεάν αποκατάστασης του προβλήματος - ή και αντικατάστασης της συσκευής εφόσον είναι αδύνατη η αποκατάσταση του προβλήματος - εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής και σε κάποιες περιπτώσεις αρχική συσκευασία με τα παρελκόμενα της για την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος από και προς τον εγγυητή για τον έλεγχο της .

2. Δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Σειριακός αριθμός -Serial No.-ΕΜΕΙ)

3. Δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση παρέχεται στα πλαίσια και υπό τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος εφαρμοστέου δικαίου και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, ενώ δεν μπορεί να θίγει τα ελάχιστα δικαιώματα του αγοραστή που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο ("νόμιμη εγγύηση"). Σύμφωνα δε με το ελληνικό δίκαιο (άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα), εφόσον υφίσταται πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του πωληθέντος προϊόντος, για τα οποία ευθύνεται ο πωλητής, ο αγοραστής δικαιούται, διαζευκτικά, κατ' επιλογήν του: είτε (α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, είτε (β) να μειώσει το τίμημα, είτε (γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή, ενώ σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι καταναλωτής και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του ελαττωματικού προϊόντος (άρθρο 5 του Ν. 2251/1994). Τα παραπάνω δικαιώματα του αγοραστή παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών (άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα).